Regulamin sklepu - Slimboard
16229
page,page-id-16229,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-3,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.3,vc_responsive
 

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.slimboard.eu

 

Właścicielem, Sprzedawcą/Wynajmującym oraz Administratorem Sklepu jest:

Spółka MM QUEST sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 2e, 00–112 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000566988, o kapitale zakładowym 100.000,00 zł, NIP: 5252625015, REGON 362121453.

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji zapisów umowy ze Sprzedawcą/Wynajmującym. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.slimboard.eu, prowadzony jest przez spółkę MM QUEST sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 2. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.
 3. W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą/Wynajmującym Klient może skorzystać z prawa do negocjacji warunków Umowy lub zawrzeć ze Sprzedawcą/Wynajmującym Umowę w oparciu o niniejszy Regulamin.
 4. W przypadku, gdy Klient nie skorzysta z prawa do negocjacji warunków Umowy Treść Regulaminu stanowić będzie treść zawartej Umowy pomiędzy Stronami. Treść Umowy zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona Klientowi na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Klientowi możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.
 5. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski.
 6. Wszystkie produkty, które oferowane są w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Produkty sprzedawane w sklepie są nowe.
 7. Sprzedawca/Wynajmujący ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt/produkty bez wad.
 8. Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.slimboard.eu.
 9. Komunikacja ze Sprzedawcą/Wynajmującym dokonywana przez Klienta powoduje ponoszenie przez niego kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Klienta z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
 10. Przedmiotem działalności Sklepu internetowego jest sprzedaż detaliczna i hurtowa produktu – platformy slimboard, za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawca świadczy wyłącznie usługę sprzedaży. Sprzedawca/Wynajmujący nie świadczy za pośrednictwem strony internetowej innych usług, w szczególności polegających na prowadzeniu treningów i/lub udzielaniu porad medycznych i/lub z zakresu zalecanych ćwiczeń z użyciem produktu slimboard.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm., zwanej dalej „Kodeksem cywilnym”), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
 12. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klientowi będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 13. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą/Wynajmującym ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
  • zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
  • mediację
  • zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
  • skorzystanie z unijnej platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr

  ponadto może zwrócić się o pomoc do Stowarzyszenia Konsumentów Polskich oraz Federacji Konsumentów, czy też miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów.

II. DEFINICJE

 1. REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami; informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach każdej ze Stron Umowy;
 2. STRONA – stroną Umowy jest Klient lub Sprzedawca/Wynajmujący; w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Klienta oraz Sprzedawcę/Wynajmującego łącznie;
 3. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem kanałów komunikacji na odległość, dostępnych w Sklepie;
 4. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: slimboard.eu;
 5. SPRZEDAWCA/WYNAJMUJĄCY– Spółka MM QUEST sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 2e, 00–112 Warszawa, w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerami: KRS: 0000566988, NIP: 5252625015, REGON 362121453;
 6. USŁUGODAWCA – Spółka MM QUEST sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 2e, 00–112 Warszawa, w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerami: KRS: 0000566988, NIP: 5252625015, REGON 362121453;
 7. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca/wynajmująca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 8. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca/wynajmująca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 9. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca/wynajmująca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną;
 10. ZAMÓWIENIE – złożona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego oferta zawarcia umowy sprzedaży lub umowy najmu;
 11. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego;
 12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 13. UMOWA NAJMU – umowa najmu Produktu zawarta pomiędzy Wynajmującym, a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 14. PRODUKT – platforma slimboard sprzedawana lub wynajmowana za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 15. ZAŁĄCZNIKI – informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy;
 16. INFORMACJA – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Klientowi zapoznanie się z jego właściwościami;
 17. PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – wybrane przez Klienta produkty lub usługi, będące przedmiotem Umowy lub przedmiotem Świadczenia; w zakres przedmiotu Umowy wlicza się również dostawę produktu przez Sprzedawcę, w przypadku wybrania przez Kupującego jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form dostawy produktu;
 18. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – oferowanie przez Usługodawcę określonych technicznych rozwiązań tj. udostępnienie możliwości złożenia Zamówienia przez Formularz Zamówienia znajdujący się w Sklepie internetowym; bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, dzięki funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego;
 19. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w Sklepie internetowym system techniczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Klienta poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie internetowym;
 20. SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję;
 21. WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu;

III. ZAMÓWIENIA

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu za pośrednictwem formularza zamówienia znajdującego się w Sklepie internetowym. Sklep nie przewiduje możliwości rejestracji konta Użytkownika.
 2. Zamówienia realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach pracy sklepu.
 3. Sklep prowadzi sprzedaż i wysyłkę na terytorium Rzeczpospolitej Polski.
 4. Ceny podane na stronie sklepu www.slimboard.eu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
 5. Informacje o produktach prezentowane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży/najmu.
 6. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy/Wynajmującemu przez Klienta.
 7. Zaleca się, aby Użytkownik zachował staranność przy podawaniu swoich danych, ponieważ podanie niepełnych bądź nieprawdziwych danych, jak również brak innej możliwości weryfikacji danych teleadresowych, w tym brak możliwości weryfikacji telefonicznej, uniemożliwi Sprzedawcy/Wynajmującemu realizację zamówienia.
 8. W celu złożenia zamówienia Klient powinien skorzystać z formularza zamówienia i podać dane konieczne do realizacji zamówienia: imię i nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail. Skorzystanie z formularza zamówienia i jego wypełnienie oraz potwierdzenie Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia.
 9. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza zamówienia Klient otrzyma na podany przez siebie adres e–mail automatycznie wygenerowaną wiadomość o złożonym zamówieniu.
 10. Klient określa sposób wysyłki Produktu oraz metodę zapłaty.
 11. Klient jest informowany mailowo o złożonym zamówieniu i ma to charakter informacyjny.
 12. Sklep wystawia paragon lub fakturę VAT na wszystkie sprzedane/wynajmowane Produkty.
 13. Przy sprzedaży Produktu, dokumenty sprzedaży są wysyłane wraz z Produktem do Klienta.
 14. Umowa najmu produktu zawierana jest na okres od 3 miesięcy do 12 miesięcy.
 15. W przypadku kiedy Klient wyrazi chęć przedłużenia umowy najmu na następny okres ponad ten wynikający ze złożonego zamówienia, Klient powinien wysłać informację o tym fakcie na adres e-mail Wynajmującego wskazany w niniejszym Regulaminie. Po potwierdzeniu otrzymania tej informacji przez Wynajmującego na adres e-mail Klienta zostanie wysłana informacja o przedłużeniu umowy na kolejny okres wynikający z wiadomości e-mail otrzymanej od Klienta.
 16. Klient w czasie trwania umowy wynajmu ma możliwość skorzystania z opcji wykupu Produktu po cenie aktualnie obowiązującej. W tym wypadku Klient ponosi koszt wynikający z różnicy ceny produktu i wpłaconego czynszu za wynajem. O tym zamiarze Klient powinien powiadomić Sprzedawcę/Wynajmującego w formie elektronicznej na podany w Regulaminie adres e-mail nie później niż przed upływem ostatniej raty czynszu.
 17. W przypadku zmiany adresu e-mail Klient zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę/Wynajmującego na adres e-mail wskazany w Regulaminie.
 18. Zamówiony Produkt dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 19. Czas realizacji Zamówienia wynosi od 5 do 10 dni roboczych.

IV. SPOSÓB PŁATNOŚCI

 1. Sklep przewiduje następujące rodzaje płatności:
  • PayU
  • Przelew bankowy
  • Po złożeniu zamówienia – oferty zawarcia umowy sprzedaży/najmu, Klient zobowiązany jest najpóźniej w terminie 7 dni od otrzymania tego potwierdzenia do uiszczenia ceny produktu.
 2. Brak zapłaty za zakupiony produkt w terminie, o którym mowa w ustępie 2, uprawnia Sprzedawcę/Wynajmującego, po uprzednim wyznaczeniu Klientowi dodatkowego siedmiodniowego terminu do zapłaty pod rygorem odstąpienia od umowy poprzez wysłanie wiadomości o odpowiedniej treści na podany przez niego adres e-mail. Brak zapłaty w dodatkowym terminie jest jednoznaczny z odstąpieniem od umowy po stronie Klienta.
 3. W czasie trwania najmu Klient jest zobowiązany do uiszczenia miesięcznego czynszu z góry zgodnie ze złożonym zamówieniem. Wraz ze złożeniem zamówienia Klient uiszcza pierwszy czynsz z góry wraz z opłatą za wysyłkę Produktu.
 4. Klient zobowiązany jest uiszczać czynsz miesięcznie, do dziesiątego dnia każdego miesiąca. Sprzedawca pierwszą fakturę za najem przesyła wraz z Produktem. Następne faktury w okresie trwania najmu wysyłane są w formie elektronicznej na adres e-mail Klienta podany na formularzu zamówienia.
 5. W przypadku, gdy Klient będzie w zwłoce z zapłatą czynszu za dwa pełne okresy płatności Wynajmujący może wypowiedzieć wynajem bez zachowania terminów wypowiedzenia. Niezależnie od powyższego Wynajmujący może naliczyć Klientowi odsetki w płatności.
 6. Klient dokonuje zakupu Produktu lub wynajmuje Produkt oraz dokonuje zamówienia usługi według cen/wysokości czynszu oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
 7. Sprzedawca/ Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany cen/wysokości czynszu oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
 8. Aktualne ceny/aktualna wysokość czynszu oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na podstronie Sklepu internetowego.

V. REALIZACJA DOSTAWY – ZWROT PRODUKTU

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
 2. Zamówiony Produkt dostarczany jest w sposób wybrany przez Klienta.
 3. Koszt dostawy Produktu ponosi Klient. Sprzedawca przewiduje następującą formę dostawy: dostawa kurierska KEX.
 4. Jeżeli Sprzedawca/Wynajmujący nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że Produkt nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.
 5. Jeżeli Sprzedawca/Wynajmujący nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca/Wynajemca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
 6. Klient ma możliwość wyboru innej formy dostawy (np. przewoźnika) niż oferowane na Stronie Sklepu internetowego. W takim przypadku jednak, ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia oraz odpowiedzialność za przesyłkę z chwilą wydania jej przez Sprzedawcę/Wynajmującego przewoźnikowi przechodzi na Klienta.
 7. W przypadku sytuacji, o której mowa w ustępie 6, informacja o odpowiedzialności za przesyłkę przekazywana jest Klientowi przez Sprzedawcę/Wynajmującego na adres e-mail wskazany przy złożeniu zamówienia.
 8. Zaleca się, aby Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu Produktu po dostarczeniu mu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie bądź poprzez e–mail.
 9. Klient który nie jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Produktu po dostarczeniu mu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu Klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą/Wynajmującym telefonicznie bądź poprzez e–mail.
 10. Po zakończeniu najmu (po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy najmu) Klient zobowiązany jest na własny koszt odesłać produkt na adres Wynajmującego w stanie niepogorszonym (z wyjątkiem zużycia rzeczy będącego następstwem prawidłowego używania) w terminie 14 dni od dnia wygaśnięcia umowy.
 11. W przypadku opóźnienia Klienta ze zwrotem wynajmowanego produktu Wynajmujący ma prawo do naliczania czynszu za okres do zwrotu produktu.
 12. Klient, któremu oddano produkt do używania przez czas oznaczony, ma obowiązek użytkować produkt w sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu (zachowując przy tym należytą staranność).
 13. W przypadku, gdy produkt zostanie utracony w czasie trwania umowy najmu, Klient zobowiązany jest zapłacić Wynajmującemu kwotę będącą równowartością wartości rynkowej produktu z dnia jego zamówienia, natomiast w przypadku, gdy produkt zostanie uszkodzony w trakcie trwania umowy najmu, Klient zobowiązany jest zwrócić Wynajmującemu udokumentowane koszty jego naprawy lub w przypadku, gdy produktu naprawić się nie da, zapłacić Wynajmującemu kwotę będącą równowartością wartości rynkową produktu z dnia zamówienia.

VI. REKLAMACJE – RĘKOJMIA – UMOWA SPRZEDAŻY

 1. W przypadku umów sprzedaży zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia).
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania produktu Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 3. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 4. W przypadku gdy określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 5. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli:
  • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  • nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym
 6. Na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku Produktowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
 7. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności za to, że produkt sprzedany nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w ustępie 6, wyłącznie w sytuacji gdy:
  • udowodni, że zapewnień tych nie znał lub oceniając rozsądnie nie mógł znać;
  • wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta;
  • treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem Umowy sprzedaży
 8. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
 9. W przypadku Umowy sprzedaży z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania mu rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta spoczywa na Konsumencie.
 10. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
  • złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;
  • żądać wymiany produktu na wolny od wad;
  • żądać usunięcia wady
 11. Konsument, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.
 12. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
 13. Każda reklamacja jest rozpatrywana przez Sprzedawcę. Sprzedawca zaleca, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego dołączyć opis niezgodności Produktu z Umową oraz dowód zakupu.
 14. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.
 15. Sprzedawca, w przypadku żądania Konsumenta określonego w ustępie 10 litera a lub b może wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć, pod warunkiem, że nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 16. Jeżeli jednak, rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady, o którym mowa w ustępie 15.
 17. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia roszczenia.
 18. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową, rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z Umową wymaga nadmiernych kosztów.
 19. W przypadku żądania obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 20. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 21. W sytuacji, gdy rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięcia wady. W razie niewykonania ego obowiązku przez Sprzedawcę, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
 22. Sprzedawca może odmówić demontażu oraz ponownego zamontowania jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.
 23. Konsument, w przypadku opisanym powyżej może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jednakże jest zobowiązany ponieść część kosztów związanych z tym w wartości przewyższającej cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.
 24. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 25. Zgodnie z terminami wskazanymi w przepisach prawa Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od mowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 26. W przypadku dochodzenia przed sądem lub, sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych Ustawą, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia prowadzonej mediacji.
 27. Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej rozpoczyna się od dnia w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia w którym orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze z podmiotem trzecim stała się prawomocna.
 28. Jeżeli z powodu wady rzeczy sprzedanej Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny, może od żądać naprawienia szkody którą poniósł przez to, że zawarł Umowę nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponowi odpowiedzialności a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim odniósł z nich korzyści a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz kosztów procesy.
 29. Powyższe (ustęp 28) nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 30. W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi.
 31. Adresem reklamacyjnym jest adres: MM QUEST Sp. z o.o., ul. Bagno 2E, 00-112 Warszawa, biuro@mmquest.eu.

VII. GWARANCJA – UMOWA SPRZEDAŻY

 1. Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego są objęte roczną gwarancją Sprzedawcy. Warunki gwarancji określa dokument gwarancyjny.
 2. Przepisy gwarancyjne nie wyłączają ani nie ograniczają możliwości reklamowania Produktu z tytułu rękojmi.

VIII. WADY RZECZY NAJĘTEJ – UMOWA NAJMU

 1. Jeżeli najęty produkt ma w chwili wydania Klientowi wady, które uniemożliwiają przewidziane w umowie używanie produktu, albo jeżeli wady te powstały później, Klient ma prawo żądać usunięcia tych wad przez Wynajmującego lub wymiany produktu na nowy pozbawiony tych wad w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia Wynajmującego o tym fakcie.
 2. Jeżeli Wynajmujący nie usunie wad lub nie wymieni produktu na nowy pozbawiony tych wad w terminie, o którym mowa w ustępie 1, albo wad tych usunąć się nie da, Klient może wypowiedzieć umowę najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia.
 3. Jeżeli produkt najęty ma wady, które ograniczają jego przydatność do umówionego użytku, Klient może żądać odpowiedniego obniżenia czynszu za czas trwania wad.
 4. Roszczenie o obniżenie czynszu z powodu wad produktu najętego, jak również uprawnienie do niezwłocznego wypowiedzenia najmu nie przysługuje Klientowi, jeżeli w chwili zawarcia umowy wiedział o wadach.

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROTY PRODUKTÓW

 1. Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 ust.2 oraz 35 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie w dowolnej formie w terminie czternastu dni od dnia objęcia w posiadanie rzeczy przez konsumenta w przypadku umowy sprzedaży lub od dnia zawarcia umowy najmu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać w szczególności drogą elektroniczną na adres: biuro@mmquest.eu bądź też listownie na adres siedziby Sklepu. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu i który zostanie wysłany do Konsumenta wraz z produktem.
 2. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ustępie 1, Kupującego prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności.
 3. Sprzedawca/Wynajmujący potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e–mail, który został podany przy Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 4. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.
 6. Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem Umowy, w wyniku – korzystania z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.
 8. Sprzedawca/Wynajmujący niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu z tym zastrzeżeniem, że:
  • Sprzedawca/Wynajmujący dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;
  • w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę/Wynajmującego, Sprzedawca/Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
  • Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu terminu prawa odstąpienia od Umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgody z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.
 9. Sprzedawca/Wynajmujący może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu/produktów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej/ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, jeżeli nie zaproponował Konsumentowi, że sam odbierze od niego produkt lub produkty.
 10. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach:
  • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca/Wynajmujący nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej na drodze aukcji publicznej;
  • świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

X. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi Elektroniczne: umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz.
 2. Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.
 3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz zawierana jest na czas oznaczony i wygasa z chwilą złożenia zamówienia albo ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania składania zamówienia przez Usługobiorcę.
 4. Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024×768 pikseli.
 5. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.
 6. Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem Sklepu internetowego poprzez wysłanie wiadomości e–mail na adres poczty elektronicznej: biuro@mmquest.eu. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.
 7. Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mmquest.eu.
 8. Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w przypadku gdy Usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.
 9. Na drodze porozumienia stron, Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie.
 10. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.
 11. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie Reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres e–mail lub w inny, uzgodniony przez Strony sposób.
 12. Jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Usługobiorcy, będącego Konsumentem, Usługobiorca traci prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
 2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Wynajmującym, a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Wynajmującym a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego/Wynajmującego.
 5. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą/Wynajmującym w następujący sposób:
  • e–mail: biuro@mmquest.eu
  • pisemnie na adres: ul. Bagno 2e, 00–112 Warszawa.
 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego.
 7. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 8. Nazwa Sklepu internetowego, adres pod którym jest dostępny: slimboard.eu oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2016 roku.